Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Obowiązuje od 01.10.2019 r.

§1. Definicje

Usługodawca – Dorota Pamuła Terapia NDT-Bobath zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 123197131, NIP: 678 26 66 169
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.radamed.pl.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Właściciel – osoba fizyczna lub prawna wykonująca osobiście lub w ramach własnej działalności gospodarczej usługę lub prezentująca produkt w zakresie świadczeń zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych korzystająca z Serwisu, która otworzyła własne konto oraz umieściła profile usług lub produktów prezentowanych w Serwisie.
Placówka – siedziba, miejsce wykonywania usług przez Właściciela.
Profil – zbiór materiałów, informacji na temat usług lub produktów umieszczonych w Serwisie.
Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący danych Właściciela, Placówki oraz oferowanych i wykonywanych usług lub produktów.
Rejestracja – proces utworzenia Konta.
Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która skorzystała z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu oraz odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Profesjonalisty lub Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 

§2. Rodzaje i zakres Usług

1. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu w zakresie:

 1. umożliwienia Właścicielowi publikowania informacji o usłudze lub produkcie,

 2. udostępnienia Użytkownikom wyszukiwarki,

 3. umożliwienia Użytkownikom umieszczenia opinii,

 4. umożliwienie Użytkownikom wysłania zapytania.

2. Dostęp do usług Serwisu dla Użytkowników jest bezpłatny.
3. Dostęp do usług Serwisu dla Właścicieli jest bezpłatny.
4. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Ochrony Prywatności.
 

§3. Warunki świadczenia usług

1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki:

 1. posiadać dostęp do sieci Internet,

 2. posiadać odpowiednią przeglądarkę internetową,

 3. dla wysłania zapytania Użytkownik podaje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail,

 4. dla dodania opinii Użytkownik podaje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

2. Podając numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz udostępniania tych danych Właścicielowi
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z koniecznymi przerwami technicznymi, modernizacją lub przebudową Serwisu.
4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
5. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z funkcjonowania dostawców usług elektronicznych.
6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z funkcjonowanie Właściciela lub Placówki.
7. Usługodawca nie odpowiada za dane umieszczone w Serwisie przez Właściciela.
8. Usługodawca nie odpowiada za dane przekazane przez Użytkownika.
 

§4. Dodawanie opinii przez Użytkowników

1. Użytkownik umieszcza swoją opinię osobiście. Opinia opatrywane są podpisem Użytkownika – „Imieniem”.
2. Opinia może dotyczyć wyłącznie odpowiednich usług lub produktów prezentowanych przez danego Właściciela i dotyczyć wyłącznie własnych, osobistych doświadczeń dotyczących tychże usług lub produktów.
3. W opinii niedopuszczalne jest w szczególności umieszczanie:

 1. treści niezgodnych z obowiązującym prawem,

 2. treści godzących w dobra osobiste,

 3. treści nieprawdziwych

 4. treści wulgarnych,

 5. reklam,

 6. linków,

 7. opinii o własnej usłudze lub produkcie,

4. Dodając opinię Użytkownik oświadcza, że zamieszczona opinia jest prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym.
5. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, a także już opublikowaną opinię usunąć, jeżeli jest sprzeczna z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii Użytkownika.
 

§5. Wyszukiwanie oraz wysyłanie zapytań przez Użytkowników

1. Poprzez proces wyszukiwania Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści wpisanych podczas wyszukiwania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie.
2. Poprzez proces wysłania zapytania Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści wpisanych podczas wyszukiwania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie.
3. Użytkownik zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację pytania oraz na jego ewentualne umieszczenie i upublicznienie w Serwisie.
 

§6. Profile usług lub produktów

1. Utworzenie profilu usługi lub produktu wymaga rejestracji w Serwisie poprzez utworzenie konta oraz podania podstawowych informacji, o które jest pytany Właściciel w procesie rejestracji.
2. Każdy Właściciel może utworzyć jedno konto.
3. Każdy Właściciel może utworzyć wiele profili usług lub produktów, lub potwierdzić informacje zawarte na profilach utworzonym uprzednio w Serwisie.
3. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do odpowiedniego wprowadzania i edytowania informacji o numerach telefonu oraz innych danych kontaktowych Właściciela. Usługodawca dopuszcza umieszczenie danych kontaktowych przez Właściciela wyłącznie do tego przeznaczonych polach formularza.  Umieszczanie danych kontaktowych w innych miejscach może skutkować usunięciem tych informacji lub blokadą pola, na którym ta informacja się znajduje.
4. Wszystkie pola formularzy są dedykowane do odpowiednich informacji określonych odpowiednim komentarzem. Nie można umieszczać w tych polach innych informacji niż wynikające z danego komentarza.
5. Każda informacja umieszczona przez Właściciela w Serwisie oznacza, że Właściciel wyraża zgodę na jej rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę.
6. Właściciel może umieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia wykonane przez siebie, odnoszące się do świadczonych przez siebie profesjonalnych usług oraz oferowanych produktów.  
7. Właściciel może zamieszczać własny logotyp swojej działalności lub Placówki. Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu zamieszczonego przez siebie w Serwisie. W przypadku, gdy na logotyp udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Właściciel wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Usługodawcę.
8. Informacje, zdjęcia, logotypy o innym charakterze niż wymienione w p. 6, p. 7 oraz niosące ze sobą niestosowne treści, nieprawidłowości dostrzeżone lub zgłoszone przez Usługodawcę, lub osoby trzecie będą przez Usługodawcę usuwane lub blokowane.
9. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Właściciel udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 
12. Właściciel może odpowiedzieć na opinię Użytkownika dodając własną opinię.
13. Zamieszczając w Serwisie odpowiedź na opinię, Właściciel udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania odpowiedzi lub jego jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji odpowiedzi w Serwisie. Usunięcie Konta przez Właściciela nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
14. Właściciel może przeglądać statystyki - może przeglądać informację o:

 • unikalnej ilości odsłon produktu / usługi

 • unikalnej ilości odsłon telefonu

 • unikalnej ilości odsłon e-mail

§7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Każdy sposób korzystania z funkcji Serwisu powoduje, że pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem lub Właścicielem zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług.
2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu jakichkolwiek innych dodatkowych oświadczeń.
3. Użytkownik lub Właściciel zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
4. Użytkownik lub Właściciel przez zawarcie umowy o świadczenie Usług potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych.
5. Użytkownik lub Właściciel przez zawarcie umowy o świadczenie Usługi wyraża zgodę na publiczne prezentowanie w Internecie umieszczonych w Serwisie danych w tym danych osobowych.
6. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
7. W celu Rejestracji Właściciel wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://www.radamed.pl/user/registration
8. Rejestracja i logowanie odbywają się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
9. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Właściciel zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
10. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@radamed.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
11. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Właścicielom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
12. Utworzenie nowego profilu usługi lub produktu wymaga wypełnienia formularza. Właściciel może zostać poproszony o weryfikację posiadanych uprawnień do prowadzenia działalności. W tym celu niezbędne będzie przesłanie do Usługodawcy, w wyznaczonym terminie, skanów dokumentów potwierdzających zakres wykonywanej działalności. Przesyłane przez Profesjonalistę informacje służą wyłącznie potwierdzeniu jego prawa do świadczenia danych usług lub oferowania produktów. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości utworzenia lub usunięcia konta oraz profilów usług lub produktów.
13. Właściciel potwierdza swoje uprawnienia do administrowania kontem oraz profilem usług lub produktów, a Usługodawca rejestruje Właściciela.
14. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Właściciela danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
15. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
16. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
17. Właściciel może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Właściciela jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 

§8. Odpowiedzialność

1. Właściciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta oraz Profili. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta oraz Profili na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Właściciel zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Właściciela. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Właścicieli oraz osoby trzecie, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały i informacje. Użytkownik oraz Właściciel przyjmują do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikowania materiałów i informacji zamieszczanych przez Użytkowników oraz Właścicieli.
3. Użytkownik oraz Właściciel ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Właściciela. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych usług lub produktów prezentowanych lub oferowanych na Profilach przez Właścicieli oraz za należytą jakość usług lub produktów. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Właściciela, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Właściciela za szkodę powstałą w wyniku publikowania tych danych lub braku dostępu do tych danych.
8. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za brak korzyści lub utracone korzyści.
 

§9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

1. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się za pośrednictwem e-maila: info@radamed.pl. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
2. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: info@radamed.pl.
3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Właściciela.
4. Sugestie, uwagi oraz problemy dotyczące funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika lub Właściciela poprzez zgłoszenie na adres e-mail: info@radamed.pl.
 

§10. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika umieszczając informację na stronie głównej Serwisu na 30 dni przed ich wejściem w życie.
3. Użytkownik oraz Właściciel ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innej osoby oraz wynikające z tego faktu skutki.
4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 

Używamy plików cookies.